Logo

*

VA@NO ZA RODITELJE KOJI O^EKUJU NOVU BEBU!
Ukoliko se `elite posavjetovati s dr. Kova~evi}em prije ro|enja va{eg djeteta, predla`emo vam da se uklju~ite u jedan od na{ih tjednih Internet "razgovora" (chat). Dr. Kova~evi} }e sa zadovoljstvom odgovoriti na va{a pitanja. U slu~aju da `elite njegov osobni pregled va{eg djeteta, molimo vas da nam va{e namjere dojavite putem e-mail-a, kako bismo va{e dijete stavili na raspored njegove slijede}e specijalisti~ke klinike u Hrvatskoj.
Dr. Kovacevic is a member of the Medical staff at the following hospitals and would be honored to take care of your baby during its newborn hospital stay:
Hinsdale, IL
Downers Grove, IL
Maywood, IL

*

Free Baby Care Video
produced by Doctor Kovacevic
*
Savjetnik za nove majke i o~eve
Ukoliko `elite vi{e informacija slobodno nazovite na{e urede:
HINSDALE 001.630.986 1010
LISLE 001.630.852 7666
ili nam po{aljite e-mail na adresu
*
... A SADA BUDITE ISKRENI!

(1) Da li vam je bilo savjetovano, da va{e novoro|en~e treba spaviti samo na le|ima ili na strani, a nikada na trbuhu? Ukoliko nije, zapamtite: va{e dijete nesmije spavati na trbuhu!

(2) Da li stavljate u dje~ji kreveti} bilo kakove jastu~i}e, dekice, ili igra~ke? NEMOJTE!
(3) Nikada ne upotrebljavajte mikrovalnu pe}nicu za podgrijavanje dje~je formule (mlijeka)!
(4) Da li svaki puta, bez iznimke, provjeravate temperaturu vode za kupanje djeteta laktom, prije nego stavite dijete u kadicu?
(5) Da li svaki puta, bez iznimke, provjeravate temperaturu sadr`aja bo~ice koju `elite dati djetetu (pu{taju}i nekoliko kapi sadr`aja bo~ice na va{ dlan), prije nego po~nete s hranjenjem?
(6) Idealna temperatura zraka u prostorijama u kojima dijete boravi ili spava bi bila slijede}a: u zimskom periodu oko 200 C tijekom dana i oko 180 C tijekom no}i; u toplim mjesecima (ljeto) idealna temperatura bi bila ozme|u 200 i 250 C. Tijekom ljetnjih mjeseci ne zaboravite posvetiti pa`nju kako vam je dijete obu~eno.
(7) Da li va{ stan ili ku}a imaju ure|aj za ovla`ivanje zraka? Ukoliko ga imate, poku{ajte se sjetiti kad ste isti zadnji puta pregledali i o~istili! Idelna vla`nost zraka u prostorima u kojima boravi va{e dijete je izme|u 40 i 50%.

(8) Da li netko u va{em ku}anstvu pu{i? Ukoliko je odgovor "DA" poku{ajte ga savjetovati da prestane. Ukoliko je isto nemogu}e, inzistirajte da ta osoba (ili osobe) pu{i izvan stambenih prostora. Za vrijeme zimskih mjeseci kada bi gornja preporuka bila neprakti~na, pu{enje treba ograni~iti na samo jednu prostoriju, a u koju va{e dijete nikada ne ulazi.

*
SIBLING JEALOUSY?
If there is another sibling(s) in the family, especially if he or she is younger than 3 years of age, your return home with the new baby can provoke certain unpleasant behavioral outbursts (increased clinging, frequent temper tantrums, poor sleeping habits, overuse of word "NO", etc.). Contrary to the popular belief that these behavioral changes are a result of jealousy directed toward the new baby, they are nothing more than a reaction to the changes in child's (children's) normal daily routine. Sooner are you able to reestablish the previous routine, quicker will this behavior abate.
Dozvolite nam da vam iskreno ~estitamo na ro|enju va{eg djeteta i po`elimo vam sve najbolje u budu}nosti. Nadamo se da }e vam sadr`aj ove web stranice biti od pomo}i da budete {to bolji roditelj.
Miroslav Kova~evi}, MD FAAP
@
NEKOLIKO KORISNIH SAVJETA
Postoji mogu}nost da ste, ili prije poroda ili tijekom boravka u bolnici po porodu, nau~ili ne{to vi{e o njezi nove bebe. Ispod }ete na}i dodatne savjete za koje se nadamo da }e vam biti dobrodo{li.
  • Ukoliko dojite va{e dijete: vjerojatno }e uzeti vi{e dana prije nego {to se va{e mlijeko pojavi u dostatnoj koli~ini i kroz to vrijeme jedino {to }e djetetu biti na rapolaganju je kolostrum. Dojite dijete svakih 3 - 3 1/2 sata i postupno produ`ite vrijeme dojenja do preporu~enih 10 - 15 minuta na svakoj dojci. Budite pa`ljivi, nemojte pretjerati niti sa u~estalosti niti sa trajanjem dojenja, jer }e vam prsne bradavice postati bolne! Tajna uspje{nog dojenja nije u va{oj tehnici dojenja, nego u va{em psiholo{kom odnosu prema dojenju. Stoga, za vrijeme dojenja va{eg djeteta zaboravite sve va{e osobne brige i frustracije i u`ivajte u tom magi~nom trenutku. Zapamtite: ukoliko ste uzrujani ili zabrinuti dok dojite, va{e }e to dijete osjetiti i reagirati na to negativno (nervozom, pla~em, gutanjem zraka i sl.).
  • Ukoliko dijete hranite umjetnim dje~jim mlijekom (formulom): Nastavite istom vrstom mlijeka koje vam je bilo preporu~eno u bolnici. Ne mijenjajte formula bez savjeta djetetovog pedijatra! Hranite dijete u razmacima od 3 - 3 1/2 sata. Koli~ina mlijeka koje dajete djetetu ne bi trebala biti ve}a od 120 grama (po obroku) tijekom prva dva tjedna `ivota, a nakon toga koli~inu treba postupno pove}ati ovisno o djetetu. Najve}a preporu~ena koli~ina mlijeka koje bi dijete trebalo popiti po obroku ne bi smjela biti ve}a od 180 grama
  • Ne{to o podrigivanju djeteta, davanju destilirane vode i sli~no: Neophodno je pomo}i djetetu da se rije{i suvi{nog zraka podrigivanjem. Djecu koja su na prsima potrebno je podrignuti pri promjeni dojke, te po zavr{etku dojenja. Kod djece na formuli podrigivanje se preporu~uje nakon svakih 30 - 50 grama formule koje dijete uzme. Ukoliko vam dijete postane nervozno i u~estalo pla~e u intervalima izme|u obroka bo~ica destilirane vode mo`e uvelike pomo}i. Bo~ice koje upotrebljavate za hranjenje djeteta trebaju biti sterilizirane (prokuhavanje ili vru}om parom) do 3 mjeseca starosti djeteta. Kasnije, pa`ljivo pranje bo~ica (posebnu pa`nju posvetite ispiranju bo~ica sa obi~nom vodom, jer ne `elite ostatke deterd`enta na stijenkama bo~ice) je dovoljno. Za majke koje doje: prije nego se odlu~ite za dohranjivanje s formulom porazgovarajte o tome s djetetovim lije~nikom ili medicinskom sestrom. Iako Dr. Kova~evi} nema ni{ta protiv povremenog hranjenja djeteta koje doji formulom, jer i majkama treba odmora, kombinirati dojenje i formula u okviru istog obroka, nije preporu~ljivo!
NEKOLIKO SAVJETA O OP]OJ NJEZI VA[EG NOVORO\EN^ETA
  • Kupanje: Dnevno kupanje djeteta je dobra ideja, jer upotpunjuje dnevni raspored, koji }e postati va`an kako dijete napreduje. Zapo~nite laganim "brisanjem" djeteta ~istom pamu~nom krpom namo~enoj u obi~nu vodu, koja mora biti pribli`no iste temperature kao i ko`a djeteta (37o C). Nakon {to pupak djeteta zacijeli, dijete treba kupati u regularnoj dje~joj kadici. Idelano vrijeme za kupanje je nave~er, prije posljednjeg ve~ernjeg obroka (obi~no izme|u 19:00 i 20:00 sati). Kombinacija ve~ernjeg kupanja i dobrog obroka koji slijedi omogu}it }e i vama i djetetu nekoliko dodatnih sati dobrog sna. Va`no: bez obzira na koji ste na~in provjerili temperaturu vodu u koju `elite staviti dijete, prije nego to uradite ponovno provjerite temperaturu vode stavljaju}i va{ lakat ili podlakticu u vodu! Upotrebljavajte jednostavni bazi~ni sapun (izbjegavajte sapune koji imaju dodane mirise). Izbjegavajte bilo kakove losione, pudere i masti.
  • Njega pupka: Ostatak pup~ane vrpce s kojom novoro|en~ad dolaze ku}i iz bolnice treba dr`ati suhim i ~istim. Najjednostavniji na{in da se to postigne je regularno ~i{~enje denaturiranim alkoholom (upotrijebite 70% alkohol i istim ~istite pupak 3 - 4 puta dnevno). Pupak }e zacijeliti u roku od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Nemojte po`urivati ovaj proces bilo kakovim manipulacijama pupka!
  • Osipi i sli~no: Ukoliko vam dijete dobije osip oko genitalija, mazanje s Nivea kremom je ~esto dovoljna terapija. Ako ne vidite nikakovo pobolj{anje nakon dva dana terapije, ili ukoliko primijetite mjehuri}e, neugodan miris i sl., potra`ite pomo} pedijatra!
  • "Dru{tveni `ivot" va{eg novoro|en~eta otpo~inje tek sa mjesec dana starosti. Do tada, izbjegavajte velika dru{tva i grupe oko djeteta pod svaku cijenu (uklju~uju}i boravake u prenatrpanim lije~ni~kim ~ekaonicama). Posebice budite pa`ljivi da ne izlo`ite va{e dijete dimu od cigareta. Ukoliko netko od uku}ana pu{i, prisilite ga da prestane pu{iti, ili da to obavlja izvan stambenih prostora (vani). Gostima tako|er nemojte dozvoliti pu{enje u va{oj ku}i ili stanu.
  • Starija bra}a i sestre djeteta, posebice ona djeca koja su mla|a od 3 godine ne smiju ostati nasamo s novoro|en~etom u bilo kojoj situaciji. Ukoliko imate ku}ne ljubimce njih isto tako ne smijete ostaviti nasamo s djetetom.
  • Va`ni telefonski brojevi moraju vam uvijek biti pri ruci. Odmah po povratku ku}i iz bolnice sastavite listu va`nih telefonskih brojeva (npr. telefonski broj djetetovog lije~nika, apoteke u susjedstvu, bolni~kog odjela na kojem je dijete ro|eno, te telefonske brojeve za ku}ne posjete i hitnu slubu) , te istu listu stavite pokraj va{eg telefona u ku}i.
VA[ PRVI POSJET PEDIJATRU S DJETETOM
Uobi~ajeno je da se dijete odvede na prvi pregled pedijatru u starosti od tjedan do mjesec dana. Ukoliko je dijete imalo bilo kakovih problema tijekom ili po porodu u bolnici, vrijeme prvog pregleda mo`e varirati ovisno o prirodi problema. Va`no je da se pripremite za posjet pedijatru. Na komadu papira napi{ite sva pitanja na koja `elite odgovore i ponesite ga sa sobom na pregled. Ako za vrijeme posjete pedijatru dobijete bilo kakove savjete ili sugestije koje ne razumijete, tra`ite adekvatno poja{njenje.
...I NA KRAJU, NEKOLIKO OSOBNIH SAVJETA
Dijete koje je sretno i zadovoljno rezultat je njege od tsrane roditelja koji se osje}aju sigurnim u onome {to rade. [to vi{e samopouzdanja i sigurnosti roditelj poka`e u dnevnoj njezi djetata, to }e se sigurnije dijete osje}ati. Nema te knjige ili savjeta koje mo`e zamijeniti zdrav razum roditelja.
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS): pogledajte najnovije o ovom ozbiljnoj prijetnji va{em djetetu u na{em i-vjesniku.
VA[E DIJETE IMA POVI[ENU TEMPERATURU. [TO VAM JE ^INITI? ODGOVOR JE OVDJE! (na engleskom jeziku)
POTSJETNIK: Najbolji i vjerojatno jedini pravi na~in da za{tite va{e novoro|en~e od infekcije (razne viroze, gripa, crijevna oboljenja, proljevi i sl.) je ~esto i pravilno pranje ruku od strane roditelja ili drugih osoba koje sudjeluju u njezi djeteta. Dvije minute pranja ruku obi~nim sapunom prije dodira s djetetom smanjuje mogu}nost prenosa infekcije na dijete za 80%!
Copyright by WebPediatrics.com2003 * Modified