Logo

Cjelokupne uvjete i informacije o upotrebi WebPediatrics.com portala i usluga koje su na njemu ponu|ene, nalaze su na "Impressum" stranici ovog portala. Pa`ljivo je pro~itajte. Ispunjavanje i podno{enje zahtjeva za konzultaciju va{a je potvrda da ste gornje informacije i uvjete o upotrebi ovog portala pro~itali, razumjeli i prihvatili.
Pedijatrijska Internet konzultacija na hrvatskom jeziku
WebPediatrics.com konzultanti su ~lanovi medicinskog kolegija na nekim od najboljih dje~jih bolnica u USA: Ronald McDonald Children's Hospital (Loyola University Stritch school of Medicine), University of Illinois at Chicago Christ Children's Hospital, University of Chicago Wyler's Children's Hospital i Children's Memorial Hospital (Northwestern University). Djelomi~na lista pedijatrijskih eksperata koji su na raspolaganju: pedijatri, dje~ji kirurzi, pedijatrijski neurolozi, kardiolozi, specijalisti za onkologiju, radiolozi, te eksperti za izvjesna "u`a" podru~ja pedijatrijske medicine (reumatske bolesti, autizam, Tourette's i sl.)

*

VA@NA OBAVIJEST, PRO^ITAJTE JE PA@LJIVO!
Iako je tehnologija prijenosa informacija putem Interneta uvelike napredovala, ista ne mo`e u potpunosti nadomjestiti uobi~ajeni profesionalni odnos lije~nika i pacijenta, niti mo`e biti zamjenom za izravan fizi~ki pregled i njegu pacijenta. Stoga WebPediatrics.com portal nije mjesto na kojem se postavljaju primarne dijagnoze, niti ovaj portal i usluge koje nudi mogu u potpunosti nadomjestiti osobnog lije~nika va{em djetetu. Namjena je ovog portala pru`iti stru~no, ekspertno mi{ljenje o dijagnosti~kim i terapijskim mogu}nostima djeci-pacijentima s kroni~nim ili rijetkim bolestima i u rje{avanje medicinskih dilema u slo`enim pedijatrijskim slu~ajevima. WebPediatrics.com i specijalisti koje ima na raspolo`enju za konzultacije putem ovog portala napravit }e svaki mogu}i napor da pomognu roditeljima djece sa slo`enim ili nesvakida{njim zdravstvenim problemima, ali poradi gore navedenih ograni~enja u upotrebi Interneta za medicinske potrebe ne mogu preuzeti odgovornost za krajnji ishod slu~aja na kojem su konzultirani.
UPUTE ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA KONZULTACIJU:
Zahtjev za konzultaciju sadr`i 3 obrasca: Obrazac #1, Obrazac #2 i Obrazac #3. Obrazac #1 se odnosi na anamnesti~ke podatke (povijest bolesti) djeteta-pacijenta i sadr`i odre|eni broj pitanja na koja se mo`e odgovoriti ili biranjem odgovora iz prilo`enih tablica ili opisno u za to predvi|ene prostore. Laboratorijske pretrage koje su tijekom ove bolesti napravljene, potrebno je pa`ljivo prepisati u Obrazac #2, a Obrazac #3 je predvi|en za prilaganje drugih medicinskih pretraga napravljenih na djetetu-pacijentu tijekom sada{nje bolesti. Obrazac #3 sadr`i prostore u koje treba prepisati pisane nalaze pretraga (npr. interpretacija rentgenskih slika od strane radiologa, pisani nalaz ultrazvu~nih pretraga itd.), a ukoliko je mogu}e, orginalna pretraga treba biti prilo`ena u formi "Attachment" e-mail-u (skenovi filmova, digitalizirane fotorgrapije, digitalizirani video, MRI, CT itd.). Detaljne upute za ispunjavanje na}i }ete na po~etku svakog obrasca.

[ifra (Case Code): na po~etku (vrhu) svakog obrasca na}i }ete okvir s prostorima za uno{enje {ifre pod kojom }e se dokumentacija voditi dok je na na{em serveru (vidi okvir desno). [ifra je jednostavna kombinacija inicijala imena i prezimena i dana, mjeseca i godine ro|enja djeteta-pacijenta. Npr. NN-28021998.

OPIS PROCESA KONZULTACIJE
(1) Po prijemu cjelokupna dokumentacija }e biti pregledana u roku od 3 radna dana. Ukoliko se ista ocijeni adekvatnom za davanje stru~nog mi{ljenja, o tome }ete biti obavije{teni putem e-mail-a po isteku gornjeg roka (72 sata). E-mail }e sadr`avati i detaljnu cijenu usluge, te broj bankovnog ra~una za uplatu honorara.
(2) Detaljna pismena konzultacija bit }e vam dostavljena e-mailom ("Attachments" .doc fajl) u roku od 5 radnih dana po uplati honorara za konzultaciju na na{ bankovni ra~un.
(3) Visina honorara za uslugu specijalisti~ke pedijatrijske konzultacije ovisna je o slo`enosti medicinskog problema, obimu medicinske dokumentacije koju treba pregledati, te o broju specijalista koji sudjeluju u dono{enju kona~nog stru~nog mi{ljenja.
Primjeri cijena usluga WebPediatrics.com ekspertnog tima:
(1) Standardna pedijatrijska konzultacija (od 300.- eura) - uklju~uje usluge eksperta konzultanta, detaljan pregled prilo`ene medicinske dokumentacije, mi{ljenje o ve} uspostavljenoj dijagnozi i ukoliko je neophodno, listu alternativnih dijagnoza, mi{ljenje o do sada primjenjenoj terapiji, te detaljan plan alternativne terapije (ukoliko potrebno). Usluga uklju~uje elektronsko pra}enje pacijenta (e-mail, chat) kroz period od 30 dana od datuma dostave konzultacije.
(2) Slo`ena pedijatrijska konzultacija (od 500.- eura) je namijenjena za komplicirane klini~ke pedijatrijske slu~ajeve. Uklju~ene su usluge neophodnih pedijatrijskih sub-specijalista, detaljan pregled prilo`ene (opse`nije) medicinske dokumentacije, mi{ljenje o ve} uspostavljenoj dijagnozi i ukoliko je neophodno, listu alternativnih dijagnoza, mi{ljenje o do sada primjenjenoj terapiji, te detaljan plan alternativne terapije (ukoliko potrebno). Usluga uklju~uje elektronsko pra}enje pacijenta kroz period od 60 dana po dostavi konzultacije.
(3) Specijalne pedijatrijske medicinske usluge (cijena po dogovoru). U slu~ajevima u kojima se uka`e neophodnim da se dalje dijagnosti~ke procedure, ili lije~enje, nastave u jednoj od specijaliziranih pedijatrijskih ustanova u USA, Webpediatrics.com portal mo`e za Vas napraviti neophodne aran`mane u tu svrhu. Webpediatrics.com portal Vam mo`e preporu~iti ustanovu u kojoj }e, po njihovom profesionalnom mi{ljenju, Va{e dijete dobiti najbolju mogu}u njegu, ugovoriti unaprijed tro{kove lije~enja, te Vam (uz poseban zahtjev) pru`iti pomo}u u daljoj komunikaciji sa tom ustanovom.
Copyright by WebPediatrics.com@2003 * Posljednja promjena