Logo

*
Ukoliko ste roditelj ili staratelj djeteta koje je dijagnosticirano s Autizmom, lijepo vas molimo vas da ispunite na{ "Autizam upitnik". Upitnik je anoniman i va`an je doprinos istra`ivanju autizma u svijetu.
Hvala.
Hrvatski Portal
*

Miroslav Kova~evi}, MD FAAP

Cl. Asst. Professor of Pediatrics
Loyola University Stritch School of Medicine
Lecturer
University of Illinois at Chicago College of Medicine
Fellow
American Academy of Pediatrics
Dr. Kova~evi}a mo`ete kontaktirati na slijede}e na~ine:
E-mail(s)
ili kliknite na
Tel. 001.630.986 1010
Fax 001.630.986 1015
Vremenska razlika izme|u Chicaga i Hrvatske je - 7 sati. Molimo vas do to uzmete u obzir.
*

WELCOME!

Roditeljima bolesne djece u Hrvatskoj koji ne vladaju engleskim jezikom, Webpediatrics.com portal omogu}uje dobivanje specijalisti~ke pedijatrijske Internet konzultacije na hrvatskom jeziku od strane ameri~kih specijalista za dje~je bolesti. Namjena je ovog portala pru`anje alternativnog stru~nog lije~ni~kog mi{ljenja (konzultacije) prvenstveno u te`im i slo`enijim pedijatrijskim slu~ajevima, a za koje zadovoljavaju}i profesionalni odgovori (obja{njenja) nisu dobiveni u zemlji u kojoj pacijent `ivi. Budu}i da je navedena konzultacija profesionalna usluga koja se napla}uje, Webpediatrics.com suradnici nisu u mogu}nosti (iako bi to u~inili sa zadovoljstvom) odgovarati na incidentne zdravstvene upite posjetitelja na{eg portala.

Ukoliko kao roditelj bolesnog djeteta `elite dobiti alternativno profesionalno mi{ljenje o bolesti Va{eg djeteta, molimo Vas da pa`ljivo ispunite obrasce na stranici za konzultacije na hrvatskom jeziku, a na koje }ete biti preba~eni ukoliko kliknete na "Pedijatrijska konzultacija" "button" na dnu ove stranice.
Va`no je napomenuti da }e kvalitet medicinske Internet konzultacije ovisiti o kvaliteti informacije koja se proslije|uje stru~njaku-konzultantu. Preciznost i cjelokupnost povijesti bolesti pacijenta, te adekvatnost i sadr`aj ostale medicinske dokumentacije faktori su koji }e u izvjesnim slu~ajevima onemogu}iti davanje kompetentnog i kompletnog stru~nog mi{ljenja od strane konzultanta. WebPediatrics.com zadr`ava pravo da odbije proslijediti zahtjev za konzultaciju ekspertnom timu u slu~ajevima u kojima se prilo`ena medicinska dokumentacija bude smatrala nedovoljnom i neadekvatnom za davanje takovog mi{ljenja. Tek po naknadnom kompletiranju dokumentacije podnosilac mo`e ponoviti zahtjev za konzultaciju.
Miroslav Kova~evi}, MD FAAP specijalista pedijatar `ivi i radi u Chicagu, SAD. Dr. Kova~evi} je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1969. godine, a 1972. godine preselio se s obiteljii u SAD. Sta` je zavr{io na University of Maryland Aff. Programs u Baltimoru (Maryland), te specijalizaciju u pedijatriji i superspecijalizaciju u neonatologiji na Loyola University Medical Center u Maywoodu (Chicago, Illinois). Specijalisti~ki ispit je polo`io 1982. godine. Dr. Kova~evi} uz privatnu praksu predaje na Loyola University Stritch School of Medicine gdje dr`i titulu Cl. Asst. Professor of Pediatrics, te na University of Illinois at Chicago College of Medicine gdje dr`i titulu Lecturer in Pediatrics. Redovan je ~lan Ameri~ke Akademije za Pedijatriju. Za mogu}e konzultacije putem ovog portala dr. Kova~evi} ima na raspolaganju usluge brojnih stru~njaka za dje~je bolesti iz nekih od najboljih dje~jih bolnica u SAD (za detaljniji `ivotopis doktora Kova~evi}a pogledajte: Curriculum).
Copyright by WebPediatrics.com@2003 * Posljednja promjena 21. prosinac 2007