Logo

Ostale pretrage
Obrazac #3:
Po ispunjavanju Obrascu #3 va{ zahtjev za konzultaciju bit }e dovr{en i spreman za poslati. Molimo vas da po{tujete slijede}u proceduru: nakon {to dovr{ite ispunjavanje ovog obrasca kliknite "Posalji". Ukoliko {aljete digitalizirane fajlove rentgenskih slika, ultrazvu~nih pretraga, kopije EKG-a, CT-a, MRI-a, ili bilo koje druge pretrage, iste posaljite kao prilog ("Attachment") e-mail-u naslovljenom na croconsult@webpediatrics.com. U naslovnici ("Subject") e-maila navedite {ifru pod kojom se pacijent vodi, a u poruci navedite listu poslanih fajlova. Kako nismo sigurni kolika je dozvoljena veli~ina fajlova koje mo`ete poslati e-mailom s va{eg servera, predla`emo vam da cjelokupna veli~ina fajlova koje budete staviljali u "Attachments" ne bude ve}a od 4 Mega bajta, te da ostale fajlove u ekscesu od 4 Mega bajta (ukoliko neophodno) po{aljete ponovljenim e-mail-om.
Za skenirane rentgenske slike i slike ultrazvu~nih pretraga slijede}e vrste fajlova su prihvatljive: .JPEG, .JPG, Windows Metafiles, .BMP, .GIF, Adobe .psd, .ai i TIFF. Video can be sent as any of standard media files. Digitalizirani MRI (magnetska rezonancija) i CT (kompjuterizirana tomografija) trebaju biti poslane u originalnom formatu. Molimo vas posvetite pa`nju cjelokupnoj veli~ini (20 megabajta maksimum) uklju~enih fajlova. Ukoliko je ista ve}a od 20 megabajta, po{aljite eksces e-mailom (kao "Attachment"). U tom slu~aju molimo vas da na "Subject" liniji navedete ime, prezime i dan ro|enja pacijenta.

Polja ozna~ena sa (*) moraju biti ispunjena.

[ifra (NN-00000000)*
e-mail*

U kronolo{kom redoslijedu navedite datume, ime ustanove(a) u kojima su iste napravljene , vrstu te pisane nalaze rentgenskih pretraga, koje je do sada pacijent imao.

U kronolo{kom redoslijedu navedite datume, ime ustanove(a) u kojima su napravljeni , te vrstu i pisane nalaze ultrazvu~nih pretraga, koje je do sada pacijent imao.

Navedite datum(e), ime ustanove u kojima je pretraga napravljena, te vrstu i nalaz(e) CT-a (kompjuterizirane tomografije).

Navedite datum(e), ime ustanove u kojima je pretraga napravljena, te vrstu i nalaz(e) MRI-a (magnetske rezonancije).
Navedite datum(e), ime ustanove u kojima je pretraga napravljena, te vrstu i nalaz(e) drugih pretraga.

Prilog: ostale pretrage
Copyright by WebPediatrics.com@2003 * Posljednja promjena 01. prosinac 2004