Logo

Laboratorijske pretrage

Obrazac #2

U ovom obrascu molimo vas da navede sve laboratorijske pretrage koje je do sada dijete-pacijent imalo, a ~ije rezultate imate na raspolo`enju. Navedite ih u kronoloskom redoslijedu, navedite datum pretrage (posebice va`no ukoliko su pretrage ponavljane), te puno ime pretrage ili laboratorijsku kraticu pretrage. Obratite pa`nju kod uno{enja broj~anih vrijednosti i stavljanja decimalnog zareza. Da bismo vam olak{ali posao, laboratorijske pretrage ~iji su rezultati bili u granicama normale dovoljno je navesti poimeni~no bez uno{enja broj~anih vrijednosti. Ukoliko za bilo koju u~injenu pretragu niste sigurni da li su rezultati u granicama normale ili ne, molimo vas da istu s pripadaju}im broj~anim vrijednostima navedete u obrascu.

Prostori ozna~eni zvjezdicom(*) moraju biti ispunjena.

[ifra (NN-00000000)*
e-mail*

Copyright by WebPediatrics.com@2003 * Posljednja promjena 01. prosinac 2004