Logo

Povijest bolesti djeteta-pacijenta
Obrazac #1
Pri ispunjavanju Obrasca #1 molimo vas da odgovorite na sva pitanja. Na ve}inu pitanja mo`ete odgovoriti jednostavim izborom iz prilo`enih tablica. U prostorima gdje se zahtijevaju detaljniji opisni podaci molimo vas da iste navedete u krolo{kom redoslijedu, te pa`ljivo prepi{ite dosada{nje dijagnoze, imena lijekova itd. Ukoliko neznate ili nemate na raspolo`enju podatke neophodne za izvjesne odgovore, stavite znak upitnika (?) u te prostore. Pa`nja: umjesto ~, }, |, {, ` slova upotrebljavajte c, dj, s, z.

Prostori ozna~eni zvjezdicom(*) moraju biti ispunjena.

[ifra (NN-00000000)*
-
Osobni podaci o djetetu-pacijentu:
Ime djeteta*
Prezime djeteta*
Mjesto*
Ulica i broj*
Dr`ava*
Datum ro|enja pacijenta*
Mjesto ro|enja pacijenta*

Podaci o osobi koja ispunjava zahtjev za konzultaciju:
Ime*
Prezime*
Mjesto*
Ulica i broj*
Dr`ava*
Telefon*
-
Faks
-
e-mail*
Osoba koja zahtijeva konzultaciju pacijentu je...

Detalji sada{nje bolesti (bolesti koja je razlogom ovoj konzultaciji):
Navedite datum pojave PRVIH simptoma sada{nje bolesti:
Navedite datum PRVOG posjeta lije~niku radi simptoma sada{nje bolesti:
Navedite sve do sada uspostavljane (ili sugerirane) dijagnoze za sada{nju bolest:
Detaljno opi{ite sve pote{ko}e i simptome pacijenta (djeteta). Podatke napi{ite u kronolo{kom redoslijedu i budite {to je mogu}e precizniji u svom opisu:
Navedite imena (tvorni~ka ili farmakolo{ka) svih lijekova koje je pacijent do sada primio za ovu bolest. Navedite dozu, na~in davanja, vrijeme davanja i du`inu lije~enja za svaki lijek. Dodajte opis u~inka (pozitivnog ili negativnog) svakog lijeka na pacijenta.
Ukoliko je pacijent za ovu bolest primio bilo kakove druge terapije (npr. "alternativna" medicina, rehabilitacija, logopedske vje`be i sl.) navedite detalje u kronolo{kom redoslijedu.
Detaljno opi{ite sada{nje zdravstveno stanje pacijenta, navedite sada{nje znakove i simptome koji su prisutni, te ukoliko poznati , planove lije~nika pacijenta za dalje lije~enje:
U kronolo{kom redoslijedu opi{ite dosada{nja bolni~ka lije~enja za sada{nju bolest:
Bolni~ko lije~enje #1
Ustanova
Datum prijema
Ime lije~nika

Specijalizacija lije~nika

Diagnoza #1
Diagnoza #2
Diagnoza #3
Diagnoza #4
Diagnoza #5
Bolni~ko lije~enje #2
Ustanova
Datum prijema
Ime lije~nika
Specijalizacija lije~nika
Diagnoza #1
Diagnoza #2
Diagnoza #3
Diagnoza #4
Diagnoza #5
Bolni~ko lije~enje #3
Ustanoval
Datum prijema
Ime lije~nika
Specijalizacija lije~nika
Diagnoza #1
Diagnoza #2
Diagnoza #3
Diagnoza #4
Diagnoza #5
Bolni~ko lije~enje #4
Ustanova
Datum prijema
Ime lije~nika
Specijalizacija lije~nika
Diagnoza #1
Diagnoza #2
Diagnoza #3
Diagnoza #4
Diagnoza #5
Sada{nja visina (du`ina) pacijenta:
Sada{nja tjelesna te`ina pacijenta:
Opseg glave (za djecu mla|u od 3 godine):
Navedite datum posljednjeg posjeta lije~nika iz bilo kojeg razloga:
Navedite razlog za posjet:
Navedite datume i dijagnoze drugih bolesti (izuzimaju}i sada{nju) koje je pacijent prebolio:

1.

2.

3.

Dijagnoza

Datum

4.
5.
6.
Dijagnoza
Datum
Navedite datume i otpusne dijagnoze za bolni~ka lije~enja pacijenta koja nisu bila u svezi sa sada{njom bolesti:

1.

2.

3.

Dijagnoza

Datum

Ustanova

Mjesto

4.
5.
6.
Dijagnoza
Datum
Ustanova
Mjesto
Detalji trudno}e majke s ovim djetetom, opis poroda i ranog rasta i razvoja pacijenta:
Koliko je trajala trudno}a s ovim djetetom?
Da li je trudno}a s ovim djetetom bila normalna?
DA
NE
Da li je porod ovog djeteta bio uredan (normalan)?
DA
NE
Da li je bilo kakovih problema s ovim djetetom kod poroda?
DA
NE
Opi{ite mogu}e komplikacije trudno}e s ovim djetetom:
[e~erna bolest, ili {e~er u mokra}i?
Povi{eni krvni tlak?
Bjelan~evine u mokra}i?
Upala bubrega ili mokra}nih puteva?
Spolne bolesti uklju~uju}i Herpes i klamadiju?
Druge infekcije?
Krvarenje za vrijeme trudno}e?
Opi{ite mogu}e komplikacije u porodu:
Da li je porod dovr{en "carskim rezom"?
Da li je vakum upotrebljen za dovr{enje poroda?
Da li je zamije}eno prerano lju{tenje posteljice?
Poro|ajna te`ina djeteta:
Dijete je...
dijete roditelja.
APGAR djeteta na porodu:
1 min.
5 min.
Opi{ite mogu}e zdravstvene probleme (komplikacije) u novoro|ena~koj dobi pacijenta:
@utica?
Infekcija (sepsa)?
Problemi s disanjem?
Dijete NIJE bilo otpu{teno iz bolnice s majkom?
Da li je pacijent imao bilo kakovih drugih problema u novoro|ena~koj dobi?Opi{ite ih:
Dijete je bilo dojeno?
DA
NE
Koliko dugo?
Prvi zub je izbio sa...
mjeseca starosti.
Dijete je samostalno sjedilo sa...
Dijete je samostalno prohodalo sa...
Djetetov dosada{nji tjelesni rast je...
Djetetov dosada{nji tjelesni razvoj je...
Dosada{nji razvoj govora u djeteta je...
Da li je dijete do sada primilo sve potrebne vakcinacije protiv dje~jih bolesti?
DA
NE
Da li je dijete primilo BCG?
DA
NE
Ukoliko je dijete ikada imalo neuobi~ajenu reakciju na cjepivo, opi{ite istu:
Ukoliko je dijete ikada imalo alergi~nu reakciju na lijekove, hranu, `ivotinje ili bilo {to drugo, opi{ite istu:
Opis bolesti u obitelji:
Starost majke kod poroda ovog djeteta:
Starost oca kod poroda ovog djeteta:
Visina majke:
cm
Sada{nja tjelesna te`ina majke:
kg
Visina oca:
cm
Sada{nja tjelesna te`ina oca:
kg
Broj osoba koje `ive u zajedni~kom ku}anstvu s djetetom:
Osoba koja provede najvi{e vremena preko dana u skrbi djeteta je...
Navedite sve te`e i kroni~ne bolesti u obje obitelji (o~eve i maj~ine strane obitelji). Budite {to detaljniji u svom opisu:

Copyright by WebPediatrics.com@2003 * Posljednja promjena 01. prosinac 2004