Logo

*
SENSORY DEPRIVATION THERAPY
Dr. Kova~evi} je u procesu razvijanja nove vrste fizikalne terapije za djecu sa autizmom. Ista se temelji na mjerenom programiranom smanjivanju osjetilnog iskustva djeteta sa autizmom, te poku{aju "reprogramiranja" novh iskustava.

Vi{e detalja uskoro!

*
IVIG terapija za autizam
Ukoliko ste roditelj ili staratelj djeteta sa autizmom i `elite saznati na koji bi na~in i Va{e dijete moglo biti uklju~eno u studiju terapije sa intravenoznom imunoglobulinom, molimo Vas da pa`ljivo pro~itate IVIG stranicu na ovom portalu, te potom stupite u kontakt sa dr. Kova~evi}em putem e-mail-a.
This page is dedicated to a (former) patient of mine that I have had the privilege of knowing and taking care of for over 20 years. Despite all my professional efforts, in the end I have failed him.
PA@NJA! Ukoliko ste roditelj ili staratelj djeteta s autizmom, molimo Vas da ispunite na{ anonimni anketni obrazac. Isti je dio na{ih studija autizma u svijetu i Va{a pomo} bi bila dobrodo{la.
Autizam i drugi poreme}aji autisti~kog spektruma
Iako je prvi znanstveni opis autizma u djece objavljen u stru~noj literaturi prije ne{to vi{e od pola stolje}a (Leo Kenner, 1943.), svi napori da se prona|e nau~no-prihvatljivo obja{njenje za ovaj bizarni poreme}aj ostali su do danas neuspje{ni. Zabrinjavaju}e pove}anje u~estalosti autizma, koje je primije}eno tijekom posljednjeg desetlje}a i to ne samo u Sjevernoj Americi, nego i u ve}ini europskih dr`ava, te u izvjesnim zemljama Azije, dovelo je autizam (kona~no) u centar pa`nje {ire publike. Obzirom da je dugoro~na prognoza pacijenata sa autizmom jo{ uvijek lo{a (ve}ina pacijenata po ulasku u odraslu dob zavr{i u nekoj od ustanova za "kroni~ne" psihijatrijske bolesti), te da je njihova do`ivotna njega zna~ajan izdatak za bilo koje dru{tvo, autizam vi{e nije samo zdravstveni problem, nego postaje sve ve}i op}e-dru{tveni problem.
[to je autizam? Da li je to bolest, poreme}aj, ili samo simptom nepoznate bolesti ili poreme}aja?
Primjenom strogih nau~nih pravila (McGuire & Troisi's Evolution of Medical Knowledge), nalazi se da sada{nja definicija autizma ili ({ire primijenjeno) poreme}aja autisti~kog spektruma ne zadovoljava prihva}ene kriterije za specifi~nu bolest. Objektivno gledaju}i autizam (po danas op}e prihva}enoj definiciji) nije ni{ta vi{e od simptoma ili sindroma (grupa karakteristi~nih simptoma) do sada nepoznate i nedefinirane bolesti.
Definicija "poreme}aja autisti~kog spektruma".
Poreme}aji razli~iti od "klasi~nog" autizma, a koji su klasificirani u ovu grupu uklju~uju pervazivni razvojni poreme}aj (PDD), Aspegerov sindrom, dje~ji disintegrativni poreme}aj (Hellerov sindrom) i Rett sindrom. Od navedenih, posljednja dva poreme}aja u skoroj }e budu}nosti navjerojatnije biti izuzeta iz ove grupe obzirom da pretstavljaju ili jasno definiran genetski defekt (Rett sindrome), ili postupno evolviraju u klini~ku sliku inkompatibilnu sa prihva}enim standardima za poreme}aje autisti~kog spektruma (Hellerov sindrom). Poreme}aje iz ove grupe povezuje zajedni~ki deficit u pona{anju (iako u razli~itim stupnjevima) iskazanim jasnim, nedvojbenim te{ko}ama u komunikaciji i dru{tevnoj adaptibilnosti, uz prisustvo bizarnih navika i pona{anja. Stupanj poreme}aja, kao i klini~ki tok simptoma odlu~uju o definitivnoj dijagnozi unutar navedene grupe poreme}aja.
[to pacijent s autizmom zbilja osje}a?
Jedan od problema u razumijevanju klini~ke slike autizma bila je (donedavno) nemogu}nost dobivanja detaljnijih osobnih iskustava od pacijenta s autizmom. Tek u posljednjih nekoliko godina, zahvaljuju}i pisanju malog broja odraslih pacijenata s autizmom (npr. Donna Williams "Nobody Nowhere") pomalo po~injemo shva}ati intenzitet unutra{njeg terora, kojeg bi pacijenti s autizmom mogli pro`ivljavati svakodnevno.
Zamislite se u situaciji u kojoj vas svako svjetlo (uklju~uju}i i danje svjetlo) zasljepljujuje; svi, ~ak i najuobi~ajeni zvukovi (uklju~uju}i ljudski govor) vas zaglu{uju; svaki dodir ma koliko bio nje`an, vam je bolan; svaki materijal koji vam dotakne vlastitu ko`u ispunjava vas dubokim nespokojem; (gotovo) svaka hrana koju unesete u usta ispunjava vas osje}ajem gadljivosti ili odvratnosti tako da ne mo`ete gutati. I sad si poku{ajte zamisliti da vam se to doga|a svaki dan, svaki sat, svaku minutu i svaku sekundu ostatka va{eg `ivota, bez odmora ili olak{anja!
Ukoliko si navedeno ipak uspijete zamisliti i ako barem na jedan kratak trenutak osjetite beskrajan teror koji pacijent s autizmom pro`ivljava, onda }e vam biti jasnija njihovo antisocijalno pona{anje i njihova neuta`iva potreba za apsolutnom, definitivnom, beziznimnom osobnom izolacijom.
Koji su mogu}i uzroci autizma?
Da li autizam geneti~ka (uro|ena) bolest ili poreme}aj? Iako za manji broj slu~ajeva autisti~kog sindroma postoje jake indicije da geneti~ki poreme}aj igra va`nu, ako ne i presudnu ulogu (jasno pove~anje u~estalosti u bra}e ili sestara osobe sa dijagnosticiranim autizmom, posebice u jednojaj~anih blizanaca; klini~ka slika autizma u "fragilnom-x" sindromu; te prisutnost mutacije gena odgovornih za "enkoding" neuroligina NLGN3 i NLGN4 na "x" kromosomu opisanu u najnovijoj medicinskoj literaturi), postojanje jednog ili vi{e "autisti~nih gena" je malo vjerojatno. Kako se ve}ina pacijenata sa autizmom ne `eni, niti ima vlastitu djecu, logi~no bi bilo da bi se u~estalost autizma u danoj populaciji trebala postupno (kroz generacije) smanjivati. Kako najnovije statistike jasno pokazuju upravo suprotno, t.j. nedvojbeno pove~anje u~estalosti autisti~kog sindroma, sa evolucionarnog stanovi{ta jedinstveni geneti~ki uzrok za autizam najvjerojatnje ne postoji. Me|utim, na{a istra`ivanja pokazuju da prisutnost odre|enog, geneti~ki uvjetovanog "fenotipa" (phenotype) mo`e biti neophodna. (Pogledajte napis na dnu ove stranice!)
Mo`e li abnormalan metabolizam biti uzrokom autizmu? Kod pacijenata sa autizmom primije}eni su ~esti probavni poreme}aji (kroni~ni proljev, nepodno{enje izvjesne hrane, dugotrajan zatvor i sl.). Budu}i da medicinska literature sadr`i brojne napise o pacijentima koji su pozitivno reagirali na izvjesne dijete i dijetarne dodatke (npr. dijeta bez glutena i kazeina, terapija hormonom sekretinom, antioksidanti i triptofan, uklanjanje gljivica iz crijeva, vitamini, probiotici i sl.), uro|eni ili kasnije (iz bilo kojeg razloga) razvijeni defekt u metabolizmu ostaje ozbiljnom mogu}no{}u.
Postoji li mogu}nost da je infekcija odgovorna za simptome autizma? Infekcija znanim ili jo{ uvijek nepoznatim mikroorganizmima ozbiljno se razmatra kao mogu}i uzrok autizma, ali i nekih drugih psihijatrijskih bolesti i sindroma (molimo Vas da pogledate PANDAS PITAND stranicu ovog portala!). Neke od novijih nau~nih studija (Wakefield, Gupta) svakako pove}avaju zanimanje za ovu mogu}nost, iako je britanski studij iz 2003. godine opovrgnuo neke od Wakefield-ovih bitnih teoretskih postavki. Swedo i drugi (1996. godine), te Allen (1997.godine) uspje{no su definirali patofiziolo{ki temelj infekcijom uzrokovanog autoimunog mehanizma u izvjesnim psihijatrijskim bolestima u djece (PANDAS i PITAND sindromi). Iako postojanje navedenih sindroma jo{ uvijek nije bezrezervno prihva}eno od strane lije~ni~ke profesije, te se isti (u najboljem slu~aju) smatraju kontraverznim, dr. Kova~evi}evo osobno i profesionalno mi{ljenje (i iskustvo) je da navedeni sindromi ne samo da postoje, nego su "vrata" u budu}nost mogu}ih terapija za psihijatrijske bolesti.
Mo`e li cjepljenje uzrokovati autizam? Izravan rezultat Wakefield-ove studije je bilo "preispitivanje" lije~ni~kog prilaza cjepljenju, te ograni~ena panika u izvjesnim slojevima zapadnog svijeta. Ideja da bi cjepivo moglo biti uzrokom autizma podijelilo je lije~nike (i ne samo lije~nike, nego i politi~are, te op}u populaciju) u dva nepomirljiva tabora. Iako je grupa koja zagovara nastavljanje cjepljenja bez iznimke daleko brojnija, manja ali glasnija grupa nastavlja se protiviti cjepljenju (posebice sa MMR cjepivom) dok se iz cjepiva ne ukloni sastojak Thiomeresol, a koja sadr`i `ivu. Iako kasnije studije o mogu}em doprinosu MMR cjepiva nastanku autizma (Velika Britanija, Danska) negiraju ovu mogu}nost, "pri~a" o MMR cjepivu i autizmu se nastavlja. Uz ve} nau~no dokazani podatak da infekcija fetusa tijekom trudno}e sa rubela virusom mo`e uzrokovati autizam, novija medicinska literatura sadr`i niz slu~ajeva autizma kao posljedice infekcije izvjesnim virusima (Herpes simplex virus, enterovirus). Stoga ne treba o~ekivati da }e diskusija o svezi MMR (i drugih) cjepiva i autizma zavr{iti u skoroj budu}nosti.
Dodatak: Deset od dvanaest autora originalne Wakefield-ove studije objavljene u Lancetu 1998. godine (Lancet 351[9103]:637-41, 1998), a koja je zapo~ela kontraverzu oko MMR (ospice, mums i rubela) cjepiva kao mogu}eg uzro~nika autizma, nedavno su djelomi~no povukli izvjesne zaklju~ke navedene studije (Lancet 363:747-50;820-24, 2004). Ova grupa nije uklju~ila Dr. Wakefield-a. U svom dopisu re~ena grupa lije~nika povla~i zaklju~ak studije, da njeni rezultati sugeriraju mogu}u vezu izme|u MMR cjepiva i autizma, ali istovremeno (i ponovno) nagla{ava da je uzro~no-posljedi~na veza izme|u autizma i crijevne (probavne) patologije ne samo mogu}a, nego i vjerojatna, te da zaslu`uje dalje prou~avanje.
Da li autizam spada u tzv. "Efflux" bolesti?
Dr. H. Vasken Aposhian, sa University of Arizona u Tuscon-u nedavno je objavio zanimljivu nau~na hipotezu koja je vrijedna spomena. On prona{ao je da kosa djece sa autizmom sadr`i smanjenu koncentraciju `ive u usporedbi sa normalnom djecom. Dr. Aposhian-va je pretpostavka da djeca sa autizmom mogu posjedovati poreme}aj metabolizam `ive, te nemogu}nost izlu~ivanja `ive iz tijela (sli~no djeci koja boluju od tzv. Wilsonove bolesti, a koja ne posjeduju sposobnost izlu~ivanja bakra iz tijela!). Dr. Aposhianovo otkri}e je neovisno potvr|eno i od strane istra`iva~a na MIT-u. Da bi se navedena hipoteza i nau~no potvrdila, neophodno bi bilo analizirati primjerke tkiva djece s autizmom, {to se obzirom na eti~ke implikacije ne}e dogoditi u skoroj budu}nosti.
Ukoliko se pretpostavi da je Aposhianova teorija to~na, otvaraju su izvjesne terapeutske i preventivne mogu}nosti. Npr. rana terapija antidotom za `ivu (DSMA) bi se mogla pokazati korisnom, budu}e majke tijekom trudno}e bi trebale izbjegavati konzumacije ribe za koju se zna da sadr`i pove}anu koncentraciju `ive i ne upotrebljavati {ampone (i drugu kozmetiku) koji sadr`e `ivu, te (naravno) eliminacija `ive u cjepivima.
Endorfin "overload" teorija autizma. Ovo je jedna od novijih teorija patofiziologije autizma, koja svakako obe}ava da }e barem djelomi~no doprinijeti na{em boljem shva}anju mogu}ih mehanizama ovog poreme}aja. Pretpostavka je da osobe sa autizmom proizvode pove}anu koli~nu izvjesnih hormona poznatim pod zajedni~kim imenom endorfini. Endorfini su kemijski vrlo sli~ni opijatima (npr. morfij), te imaju sli~no djelovanje na organizam uklju~uju}i ozbiljnu mogu}nost navike (adikcije). Okosnica ove teorije je pretpostavka da u pacijenata sa autizmom postoji suvi{ak endorfina, te da su simptomi rezultat blokade receptora smje{tenih na `iv~anim stanicama (neuronima) endorfinskim molekulama.
Koji su najnoviji statisti~ki podaci o u~estalosti autizma u razli~itim populacijama u svijetu?
Statisti~ki podaci o u~estalosti autizma u svijetu nisu do sada napravljeni. Statistike za izvjesne populacije su nam raspolaganju i isti su ni`e navedeni.
U~estalost poreme}aja autisti~kog spektruma u izvjesnim populacijama:
  • California (1987-1994) 1:671
  • Brick Township, New Jersey (1998) 1:149
  • Northern Finland (5-7 year olds) 1:483
  • Yokohama, Japan 1:473
  • Fukushima-ken County, Japan 1:2016
  • Nordland County, Norway 1:1818
  • Slovenija: oko 20 slu~ajeva na 2.3 milijuna stanovnika (najmanje dva od 20 slu~ajeva su dijagnosticirana u djece roditelja koji potje~u izvan Slovenije!)
  • Republika Hrvatska: (procjena) 400+ slu~ajeva na 4.25 milijuna stanovnika.
Najnovije procjene za SAD (48 dr`ava, isklju~uju}i Havaje i Aljasku) 1:150-200
Mentalna zaostalost (retardacija) i autizam.
Samo zato {to je ~esto te{ko ili gotovo nemogu}e uspostaviti adekvatan kontakt sa osobom sa autizmom i rutinski psiholo{ki/psihijatrijski testovi u takovih osoba nisu od pomo}i, to ne zna~i da je prisutnost mentalne zaostalosti (retardacije) niti ~esta niti neizbje`na. Nau~na iskustva nam daju druga~iju sliku. Osobe sa autizmom naj~e{}e nisu mentalno zaostali, one su jednostavno re~eno, izolirane i odstranjene od okoline u kojoj `ive, i sa kojom nisu u stanju uspostaviti adekvatan odnos. (Pogledajte napis na dnu ove stranice!)
Autizam i epilepsija.
Konvulzije (epilepti~ki napadi) prisutni su u gotovo 30% pacijenata sa autizmom i pretstavljaju dodatni klini~ki i terapeutski problem. Epilepsija u pacijenata sa autizmom u svom po~etku mo`e biti te{ko primjetiva, dok u svojim kasnijim fazama ~esto ne reagira na terapiju, ~ine}i je (gotovo) nemogu}om za kontrolirati. Obzirom da se epilepsija pojavljuje relativno kasno u pacijenta sa autizmom, isto mo`e biti potvrdom da je autizam aktivna bolest koja napreduje, te da su epilepti~ki napadi rezultatom daljeg o{te}enja mo`danog tkiva uzrokovanog istim agentom kao i sam autizam. Ketogena dijeta i IVIG upotrebljeni su s ograni~enim uspjehom u pacijeta sa refraktornom epilepsijom autizma.
Da li postoji ne{to {to zbilja djeluje u autizmu?
Zapo~nimo jednostavnim i iskrenim priznanjem: niti jedna terapija do sada poku{ana na pacijentima sa autizmom nije se pokazala djelotvornom u izlje~enju temeljnih simptoma autizma. Stotine su "~udotvornih kura" do{le i pro{le tijekom posljednjih 50 i ne{to godina, no objektivna prognoza za ove pacijente se vrlo malo pobolj{ala. Vjerojatno je da zadovoljavaju}a terapija za autizam niti ne}e biti otkrivena sve dok se ne otkrije (i jasno definira) pravi uzrok (uzroci) ovog poreme}aja. Na dnu ovog paragrafa je ograni~ena lista do sada isku{anih terapija, a koje su barem u izvjesnim izoliranim slu~ajevima pokazale pozitivno djelovanje. Opisi se na engleskom jeziku i uz svaku spomenutu terapiju uklju~en je i relevantan komentar dr. Kova~evi}a.
SEKRETIN UKLANJANJE @IVE IZ TIJELA
INTRAVENOZNI IMUNOGLOBULIN (IVIG) KARNITIN (L-carnitine)
TERAPIJA VISOKIM VITAMINSKIM DOZE TRIPTOFAN
VITAMIN B6 I MAGNEZIJ SUPLEMENT KARNOZIN (L-carnosine)
DIJETNE TERAPIJE AUTIZMA LIJEKOVI KOJI SU POKAZALI POZTIVNO DJELOVANJE U AUTIZMU
ANTIBIOTICI FARMAKOLO[KA KONTROLA ENDORFINA
Esej 16-godi{njeg pacijenta sa autizmom, koji jasno prikazuje unutra{nje misli i iskustva takovih pacijenata (bez obzira na njihovo vanjsko pona{anje)!
Prijevod sa engleskog jezika:
Slu{am ti{inu i opu{tenost oko sebe. Okru`en sam dobrodo{lom toplinom. (Za mene) farma je mali komadi} raja. Kad sam ovdje, mogu biti ono {to jesam, ja. Mogu tr~ati brzo, daleko, bez granice. Mogu se penjati (na drvo) kao majmun, mogu pecati ribe kao ~ovjek. Nitko ne treba znati da sam druga~iji od drugih. Da, na farmi mogu biti {to ho}u.
Spavam u krevetu obasjanom mjese~inom. Zlatna je i blje{tava. [titi me poput starog, izno{enog, izblijedjelog pokriva~a i daje mi osje}aj da }e me uzeti sa sobom i odnijeti nekomo daleko u nepoznato. Mjese~ina mi je uvijek dobrodo{la. Njena me toplina {titi i daje mi osje}aj da sam potpuno normalan, jer je dijelim s drugom djecom. Jedino, ja se pravim da vidim taj isti mjesec kao i druga djeca, samo "kroz" o~i autisti~ara.
Volim vodu. Bilo koju, bilo kakovu, ~ak i mutnu, prljavu, zastra{aju}u vodu potoka. Jer potok pripada sam sebi i svoju ljepotu skriva duboko u sebi, tako da je drugi ne mogu vidjeti ni znati. Znam taj osje}aj. I moja je unutra{njost duboka, tamna i mutna. Imam iste tajne kao i voda i znam da me samo potok mo`e razumjeti i vidjeti {to sam. Me|u nama ne postoje predrasude.
Okru`en sam mirom i ti{inom. Stare, tro{ne, dobro uga`ene staze koje vidje{e toliko toga, o~ekuju me. Bile su tu prije mene, ostat }e tu i poslije mene. Kora~aju}i stazama, odu{evljava me osje}aj da sam ni{ta drugo nego te`ina na proputovanju i da krajnji cilj ili razlog tog putovanja nisu va`ni. Na prolazu sam ba{ kao ~arape na svom putu u perilicu. Svaka je ~arapa oprana na isti na~in, bez obzira da li je skinuta s lijeve ili desne noge.
Divlje, slobodno, obraslo i neukro}eno zeleno polje puno je `ivota. ^ini {to mu se prohtije, ne mora ispuniti ni~ija o~ekivanja. Nisam kao polje, iako je polje sve {to `elim biti. Preostaje mi jedino da se pravim da sam dobar, pa`ljiv Joey (ime je promijenjeno iz razumljivih razloga).
Da, ja jesam druga~iji od drugih. Borim se da budem obi~no, prosje~no ameri~ko dijete. Ali nikad ne}u, niti `elim postati takovo dijete, koje }e ispunjavati nekakav kalup. Ne ka`em da ne bih `elio ispuniti o~ekivanja. @elio bih da mogu, stoga mi ne preostaje ni{ta drugo nego glumiti. Moj je unutra{nji svijet zastra{uju}i i farma je jedino mjesto gdje od toga mogu pobje}i. Ovdje mogu biti {to god `elim, Tom, Dick, or Harry. Farma je mjesto bez predrasuda koje mi dozvoljava bijeg u svijet koji nije moj, ali kojeg toliko desperatno trebam.
What I hear is quiet, and relaxing. The warmth of the surroundings is welcoming. The farm is like a little peace of heaven. When I am on the farm I can be me. I can run fast, far, and free. I can climb like a monkey and fish like a man. No one has to know how different I am. On the farm you can be anything.
I sleep in bed with the moonlight shining in. It is golden and bright. It brings with it the protection of a worn, well tattered, well loved old, faded blanket. It shines like a light that is coming to carry me away. It hits the side of the red brick house with purpose and furasity. Moonlight is welcome to visit me anytime. The warmth it brings makes me feel protected and normal. The beams come visit me just like anyone else. I can pretend to be just another kid who sees the same moon, only with autistic eyes.
I love the water. Any kind, even the murky, dirty, grotesque slimy water of the creek. The creek exists on its own and accepts the fact that its beauty lies within it, unseen by the eye of men. I can associate with this. My inside is deep, dark and murky. I share secrets with the water. I feel accepted by the creek for the creature that I am. No judgement does take place between us.
Stillness and peacefulness surround me. Old, worn, well traveled brick streets that have seen a lot welcome me to the weekend getaway. They have seen much before me, and will see much after me. As I walk streets, I hold dear the knowledge that I am just a heavy weight traveling to and from. My destination and purpose matter not. I am just passing threw like socks on their way to the washing machine. Each sock is washed the same whether on the right foot or the left.
Wild and free, overgrown and untamed, the soft green field is alive. It does as it wishes, it does not meet expectations placed on it. I am nothing that the field is and it is everything that I want to be. I don't, I can't, I won't. I can only pretend to be the delightful and mindful Joey (not the real name!)
Yes, I am different. I struggle to be me, the average american teen. I am not, have not, and will never be, such a form filled, cutout mold filling teen. This is not to say that I do not want to fit in. I do, I just have to pretend. My isolated world is terrifying. When I am on the farm, I escape the reality of my world and blend into the big picture, invisible, and for a short while incognito. I can be whomever, Tom, Dick, or Harry. The farm offers without judgement a place to escape to a world I desperately want to belong to.
I...gdje smo sada?
U ovom trenutku dr. Kova~evi} radi na originalnoj teoriji nastanka autizma, te je u procesu razvijanja kompjuterskog model za njeno dokazivanje. "Radni" naslov pretpostavke je "Phenotype-dependent infection-mediated (autoimmune) causes of Autism". Spomenute teorija se temelji na ispunjavanju slijede}ih uvjeta uz vjerojatnu prisutnost jo{ neidentificiranih faktora:

(1) Neophodno prisustvo izvjesnog "tipa" (phenotype) djeteta: dijete kojemu su jedan ili oba roditelja natprosje~no inteligentni, a koje je od njih naslijedilo pove}an broj mo`danih stanica (neurona), kao i pove}an broj "veza" izme|u tih stanica (dendrita) {to (naj~e{}e) doprinosi pove}anom volumenu mozga.

(2) Definiranje vremenskog perioda u kojem dolazi do prirodnog "~i{}enja" (ili smanjivanja) broja "veza" izme|u mo`danih stanica tijekom ranog razoja djeteta, tzv. "kriti~nog perioda", a za koji se pretpostavlja da se doga|a negdje u dobi izme|u 12 i 15 mjeseci.

(3) Prisutnost infektivnog "agenta" (bakterije ili virusa) u tijelu (mogu}e u probavnom traktu; uklju~uju}i prisutnost mikroorganizama nosioca tzv. "superantigena"), ili autoimune reakcije tijela na isto.

Slijede}e je koncizan pregled iste:

Ukoliko je dijete odre|enog "tipa" ("phenotype" pod #1) tijekom "kriti~nog perioda" (12 - 15 mjeseci; #2) izlo`eno infekciji (infekcija bakterijama ili virusima, ili autoimuna reakcija na iste; #3), pod odre|enim uvjetima (za sada nepoznati i nedefinirani) dolazi do usporavanja ili potpunog zaustavljanja prirodnog procesa "~i{}enja" suvi{nih "veza" u mozgu. Prisutnost prekobrojnih "veza" u mozgu po isteku "kriti~nog" perioda onemogu}uje uredno, ciljano primanje impulsa sa tjelesne "osjetilne periferije", te se spomenuti impulsi nekontrolirano "rasipaju" kroz {ire mo`dane strukture uzrokuju}i osje}aj op}e nelagode, mogu}e fizi~ku bol, te nemogu}nost uspostave pravilnog i o~ekivanog odnosa pacijenta sa okolinom (jer bez primanja i pravilnog identificiranja specifi~nih osjetnih impulsa sa periferije od strane mozga, osoba nije u stanju identificirati svoju okolinu niti mo`e nau~iti kako se prema toj okolini postaviti).

Dr. Kova~evi} istovremeno poku{ava razviti specifi~nu terapiju ukoliko se gornje prepostavke doka`u istinitima. Kod pacijenata kod kojih je autoimuna reakcija vjerojatan uzrok razvoju autizma, IVIG terapija je logi~an odgovor. Iako kontraverzna i skupa, obzirom na minimalne nuzpojave, a u odsutnosti boljih rje{enja, ista treba biti poku{ana. Modificirana "sensory deprivation" terapija je jedna od mogu}nosti.

Ukoliko se gornja teorija doka`e istinitom, svi do sada primijenjeni modeli terapije (logopedske vje`be, mjere usmjerene promjeni pona{anja, "forsirano" u~enje i sl.) ne samo da su neadekvatni, nego u izvjesnim slu~ajevima mogu uzrokovati vi{e {tete nego koristi.

Copyright by WebPediatrics.com©2003 * Modified Sunday, December 12, 2004